Ke stažení

Jednání se zájemcem o službu

Jak vypadají konkrétní kroky, pokud se rozhodnete využít pečovatelskou službu, se dočtete v následujících bodech.

Jak požádat o pečovatelskou službu

Pro zahájení jednání o poskytování služby od Vás (zájemce o službu) potřebujeme formulář „Žádost o zavedení pečovatelské služby“, který vyplníte a předáte pracovníkovi pečovatelské služby. Žádost lze převzít v kanceláři sociálního pracovníka, od pracovníků v přímé péči nebo na internetových stránkách společnosti (www.domacipecehk.cz), nebo je možno na základě vyžádání žádost zaslat emailem či poštou.                                             

Kdo jedná za společnost

O poskytování služby rozhoduje ředitelka společnosti a sociální pracovnice. Ty zároveň jednají se zájemcem o službu a jsou kompetentní podávat informace. Základní informace o službě mohou podat také pracovníci v sociálních službách (pečovatelky, pečovatelé).

Pro samotné jednání je vhodné si se sociálním pracovníkem předem smluvit schůzku, kterou je možné dohodnout telefonicky, e-mailem nebo osobně v sídle společnosti (viz kontakty níže). V neodkladných případech v době nepřítomnosti sociálního pracovníka vede jednání se zájemcem pověřený zástupce.

Pečovatelská služba – kontakty:
Adresa: Pražská třída 231/184, 500 04 Hradec Králové
Telefonní číslo: 495 533 537
Mobil: 603 555 833 (sociální pracovnice), 739 451 217 (ředitelka společnosti)
E-mail: pecovatelky@domacipecehk.cz

 

Z jednání se zájemcem o službu je pořízen záznam. Během jednání je zájemce srozumitelně seznámen s tím, jaké údaje si o něm pracovník zapisuje, z jakého důvodu a také, že s těmito údaji bude nakládáno v rámci kodexu pečovatelské služby, tzn. je zachována mlčenlivost.

Doba jednání

Jednání se zájemcem a podávání informací probíhá zpravidla v pracovních dnech a v době mezi 8:00 a 15:00 hod.

Místo jednání

Jednání se uskutečňuje v prostředí zájemce o službu, či na jiném dohodnutém místě (např. v nemocnici, v LDN, u příbuzných zájemce atp.).

Cíl jednání

Jednání se zájemcem o službu je dialog mezi zájemcem o službu a zástupcem pečovatelské služby. Cílem je dosáhnout toho, aby:

 • se zájemce o službu mohl po získání všech zákonem stanovených a potřebných informací rozhodnout, zda služba nabízí podporu, kterou pro řešení své situace potřebuje,
 • sociální pracovník dané služby mohl rozhodnout, zda zájemci může být poskytnuta kvalitní sociální služba v souladu s vymezeným okruhem osob, jimž je služba určena, posláním, cíli, zásadami, individuálně určenými potřebami, podmínkami, kapacitou i dalšími aspekty a podmínkami služby.

Kdo jedná za zájemce o službu

Jednání se zájemcem o službu probíhá výhradně a jen s osobou zájemce o sociální službu. V případě, že zájemce určí kontaktní osobu, slouží kontaktní osoba pouze ke zprostředkování a pro podporu dalších jednání s osobou zájemce. Jednání se zájemcem o službu se mohou spolu se zájemcem o službu účastnit i jiné osoby (například z řad příbuzných).

Výjimky, při nichž není jednáno výhradně jen s osobou zájemce, tvoří případy:

 • Zájemce má soudně ustanoveného opatrovníka
 • Zájemce zplnomocnil určitou osobu k jednání a zároveň se jednání účastní
 • Zájemce není schopen vzhledem k zdravotnímu stavu komunikovat (jednat za sebe) a nemá zákonného zástupce. V tomto případě jednání probíhá následujícími způsoby:
  1. prostřednictvím osoby pověřené obcí k zastupování,
  2. prostřednictvím řádně ustanoveného opatrovníka,
  3. prostřednictvím předběžného opatření soudu, ve kterém je osobě ustanoven opatrovník.

Důvody vylučující poskytnutí služby

Důvody vylučující poskytnutí služby vychází z ustanovení § 91 odst. 3 zákona č.108/2006 Sb. o sociálních službách. Jedná se o následující důvody:

 • zájemce nepatří do skupiny osob, pro které jsme určeni
 • nemáme dostatečnou kapacitu pro poskytnutí služby
 • zájemce žádá o službu, kterou neposkytujeme (např. celodenní péči)
 • zájemci byla v době kratší než 6 měsíců vypovězena smlouva o poskytování služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.

S ohledem na cílovou skupinu uživatel zjišťujeme osobní cíle zájemce a potřebný rozsah individuální podpory zejména v těchto oblastech:

 • zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • pomoc při osobní hygieně
 • pomoc při poskytnutí nebo zajištění stravy
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.

 

 

Back to Top