Identifikace projektu

Poskytování odlehčovací služby pro osoby se zdravotním

postižením v mikroregionu Hradecký venkov

 

Registrační číslo: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0007025

Rozhodnutí o poskytnutí dotace č.: OPZ/2.3/047/0007025

Finanční dotace: do maximální výše uvedené v řádku „Dotace“ v následující tabulce

Finanční rámec projektu Částka

(v Kč)

Podíl na celkovém rozpočtu očištěném o příjmy (v %)
Celkové způsobilé náklady 1 998 225,00
Příjmy projektu připadající na způsobilé výdaje 96 000,00
Celkové způsobilé náklady očištěné o příjmy připadající na způsobilé výdaje
1 902 225,00 100
Vlastní financování způsobilých výdajů očištěných o příjmy projektu připadající na způsobilé výdaje 0,00 0
Dotace 1 902 225,00 100
z toho z Evropského sociálního fondu, tj. z prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu (§ 44 odst. 2 písm. f) rozpočtových pravidel); 1 616 891,21 85
z toho státní rozpočet, tj. prostředky ze státního rozpočtu na část národního spolufinancování (§ 44 odst. 2 písm. j) rozpočtových pravidel). 285 333,75 15
Rozdělení investičních a neinvestičních prostředků v rámci maximální částky dotace 1 902 225,00 100
neinvestiční prostředky 1 902 225,00
investiční prostředky 0,00

Datum realizace: 1. 12. 2017 – 30. 11. 2019

Účel dotace:

Podpora osobám pečujícím o osoby se zdravotním postižením nad 27 let věku v mikroregionu Hradecký venkov prostřednictvím registrované odlehčovací služby.

Klíčové aktivity:

  • Poskytování odlehčovací služby osobám se zdravotním postižením

Odlehčovací služba bude poskytována závislým osobám se zdravotním postižením

jako služba terénní, poskytovaná v přirozeném prostředí klienta.

  • Vzdělávání odborných pracovníků

Obsahem této aktivity je vzdělávání odborných pracovníků v rámci zákona 108/2006

Sb. O sociálních službách, v platném znění.

Cílové skupiny:

  • Osoby pečující o jiné závislé osoby
  • Osoby se zdravotním postižením
  • Pracovníci v sociálních službách
  • Sociální pracovníci

Územní vymezení:

Programová oblast a území dopadu: území MAS Hradecký venkov o.p.s.

Místo realizace: Mikroregion Nechanicko a Urbanická brázda

Cíl projektu:

Cílem projektu je poskytovat odlehčovací službu osobám se zdravotním postižením na základě rámce dle zákona 108/2016 Sb. O sociálních službách, v platném znění a nastolit tak pozitivní změnu v kvalitě jejich života.

Realizátor projektu: Pracoviště pečovatelské péče o.p.s.

Pražská 231/184, 500 04 Hradec Králové

Statutární orgán: Andrea Turková

IČ: 02405661

Kontaktní osoby: Andrea Turková

Tel: 739 451 217

email: kancelar@domacipecehk.cz

Back to Top