Ceník – odlehčovací služby

Ceník výše úhrad za poskytování odlehčovací služby

od 1. 4. 2016

  1. Základní činnosti

A. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu: 120,- Kč/hod.

1. Pomoc a podpora při podávání jídla a pití
2. Pomoc při oblékání a svlékání vč. speciálních pomůcek
3. Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík
4. Pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru

B. Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu: 120,- Kč/hod.

1. Pomoc při úkonech osobní hygieny
2. Pomoc při základní péči o vlasy a nehty
3. Pomoc při použití WC

C. Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy: 120,- Kč/hod.

1. Zajištění stravy přiměřené době poskytování služby a odpovídající věku, zásadám racionální výživy

a potřebám dietního stravování

2. Pomoc při přípravě stravy přiměřené době poskytování služby

D. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: 120,- Kč/hod.

1. Doprovázení k lékaři, do zaměstnání, na zájmové a volnočasové aktivity, na úřady, instituce a jiné navazující služby a doprovázení zpět
2. Pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob

E. Sociálně terapeutické činnosti: 120,- Kč/hod.

1. Socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob

F. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

120,- Kč/hod.

1. Pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů
2. Pomoc při vyřizování běžných záležitostí

G. Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti: 120,- Kč/hod.

1. Nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností
2. Podpora při zajištění chodu domácnosti
  1. Základní sociální poradenství
Název úkonu Po-Pá *
Poskytnutí informace směřující k řešení nepříznivé sociální situace bezplatné
Poskytnutí informace o možnostech a formách pomoci bezplatné
Poskytnutí informace o základních právech a povinnostech osoby v souvislosti s poskytováním sociální služby bezplatné
Poskytnutí informace o možnostech podpory členů rodiny, spolupodílející se na péči o osobu bezplatně

* Cena ve všední den v době od 7:00 do 16:00 hod.

  1. Fakultativní činnosti
Název úkonu Po-Pá *
Dohled nad příjmem léků (ne příprava léků) 120,- Kč/ hod.
Dovoz uživatele (k lékaři, do zaměstnání, na úřady, kulturní akce apod. – dle jeho potřeb – a zpět) 8,- Kč/ km
Doprava v rámci města a spádových obcí k zajištění zájmu uživatele 8,- Kč/km
Pedikúra (v domácnosti uživatele) 300,- Kč/ úkon
Telefonování na žádost klienta (pouze v ČR) 10,- Kč/ hovor
Pomoc při vyřizování písemností (stručné žádosti, vyplnění formulářů aj.) 120,- Kč/hod.
Storno poplatek za včasné neodhlášení poskytované péče 30,- Kč/úkon

* Cena ve všední den v době od 7:00 do 16:00 hod.

Poznámky k ceníku

1. Stanovení úhrad za jednotlivé úkony odlehčovací služby jsou v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a vyhláškou č. 505/2006 Sb. (§ 10), kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

2. Výše úhrady za poskytnuté odlehčovací služby činí částku podle spotřebovaného času (včetně času nezbytného k zajištění úkonů).

3. V době mimo běžnou pracovní dobu anebo v sobotu, v neděli a ve svátek je odlehčovací služba poskytována v mimořádných případech těm uživatelům, kteří nemají možnost zajistit si péči rodinnými příslušníky. Tarif úhrady za poskytnuté odlehčovací služby je účtován ve výši 130,- Kč/hod.

4. V případě včasného neodhlášení služby ze strany uživatele (minimálně 1 den předem) bude naúčtován storno poplatek (pokud se nejedná o akutní situaci, kdy je uživatel převezen do nemocnice).

6. Fakultativní úkony odlehčovací služby se poskytují pouze osobám, které mají uzavřenou smlouvu o odlehčovací službě a za předpokladu, že jsou doplňkem základních poskytovaných úkonů (nikoli jako jediný požadovaný úkon) a v případě provozních možností společnosti.

 

Back to Top