Pražská 231/184,
500 04 Hradec Králové 4

+420 603 220 240
info@domacipecehk.cz

Ceník výše úhrad za poskytování pečovatelské služby

od 1.7.2023

 

I. ZÁKLADNÍ ČINNOSTI

 

Název úkonu

Cena

   

A. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:

   

Pomoc a podpora při podávání jídla a pití

155,- Kč/hod. (135,- Kč/hod.*)

Pomoc při oblékání a svlékání vč. speciálních pomůcek

155,- Kč/hod. (135,- Kč/hod.*)

Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík

155,- Kč/hod. (135,- Kč/hod.*)

Pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru

155,- Kč/hod. (135,- Kč/hod.*)

   

B. Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:

   

Pomoc při osobní hygieně

155,- Kč/hod. (135,- Kč/hod.*)

Pomoc při základní péči o vlasy a nehty

155,- Kč/hod. (135,- Kč/hod.*)

Pomoc při použití WC

155,- Kč/hod. (135,- Kč/hod.*)

   

C. Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy: 

   

Příprava a podání jídla a pití

155,- Kč/hod. (135,- Kč/hod.*)

Pomoc při přípravě jídla a pití

155,- Kč/hod. (135,- Kč/hod.*)

Dovoz nebo donáška oběda

   40,- Kč/úkon

 

 

D. Pomoc při zajištění chodu domácnosti:

 
   

Běžný úklid a údržba domácnosti

155,- Kč/hod. (135,- Kč/hod.*)

Pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti

155,- Kč/hod. (135,- Kč/hod.*)

Donáška vody

155,- Kč/hod. (135,- Kč/hod.*)

Topení v kamnech včetně donášky a příprava topiva a údržba topných zařízení

155,- Kč/hod. (135,- Kč/hod.*)

Běžné nákupy – denní

155,- Kč/hod. (135,- Kč/hod.*)

Pochůzky

155,- Kč/hod. (135,- Kč/hod.*)

Velký nákup – týdenní

160,- Kč/hod.

Praní a žehlení prádla (ložní i osobní), popř. jeho drobné opravy

90,- Kč/kg

   

E. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

 
   

Doprovázení dospělých do zaměstnání, k lékaři, na úřady, instituce a zpět

155,- Kč/hod. (135,- Kč/hod.*)

Doprovázení dospělých za soukromými zájmy a zpět

155,- Kč/hod. (135,- Kč/hod.*)

   

II. ZÁKLADNÍ SOCIÁLNÍ  PORADENSTVÍ

 
   

Poskytnutí informace směřující k řešení nepříznivé sociální situace

bezplatně

Poskytnutí informace o možnostech a formách pomoci

Poskytnutí informace o základních právech a povinnostech osoby v souvislosti s poskytováním sociální služby

Poskytnutí informace o možnostech podpory členů rodiny, spolupodílející se na péči o osobu

   

III. FAKULTATIVNÍ ČINNOSTI

 
   

Dohled nad příjmem léků (ne příprava léků)

155,- Kč/hod. (135,- Kč/hod.*)

Dohled nad dospělou osobou v případě nepřítomnosti osoby blízké

155,- Kč/hod. (135,- Kč/hod.*)

Doprava v rámci města a spádových obcí k zajištění zájmu uživatele

40,- Kč/km

 

Vysvětlivky:
* Pokud se služba poskytuje v rozsahu vyšším než 80 hodin měsíčně, činí sazba 135,- Kč za hodinu

Poznámky k ceníku

Stanovení úhrad za jednotlivé úkony pečovatelské služby jsou v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a vyhláškou č. 505/2006 Sb. (§ 6), kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

 1. Poskytovatel si vyhrazuje právo změnit jednostranně úhrady za poskytování základních a fakultativních úkonů pečovatelské služby v souvislosti se změnou vyhlášky MPSV č. 505/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a se změnou skutečných nákladů na jednotlivé úkony. O změně úhrad bude Poskytovatel uživatele informovat písemnou formou minimálně 14 kalendářních dnů před nabytím účinnosti nových úhrad.
 2. Hodinová částka je účtována za skutečný čas strávený poskytováním úkonů, včetně času nezbytného k jejich zajištění. Pokud poskytování těchto úkonů, včetně času nezbytného k jejich zajištění netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí.
 3. V době od 16:00 do 21:00 hodin, v sobotu, v neděli a ve svátek je pečovatelská služba poskytována v mimořádných případech těm uživatelům, kteří nemají možnost zajistit si vykonání některých nutných úkonů rodinnými příslušníky. V této době se poskytují pouze tyto úkony:
 • pomoc při zvládání péče o vlastní osobu,
 • pomoc při osobní hygieně,
 • pomoc při zajištění stravy,
 • donáška vody, topení v kamnech,
 • dohled nad příjmem léků.
 1. Úkony pečovatelské služby nehradí (po předložení osvědčení, rozhodnutí):
 • účastníci odboje (zákon č. 255/ 1964 Sb.),
 • osoby, které jsou účastny rehabilitace (dle zákona č. 119/1990 Sb.),
 • osoby zařazené v táboře nucených prací a vojenských táborech nucených prací (dle zákona č. 87/1991 Sb.),
 • pozůstalí manželé nebo manželky po osobách výše uvedených, starší 70 let.
 1. Fakultativní úkony pečovatelské služby se poskytují pouze osobám, které mají uzavřenou smlouvu o pečovatelské službě a za předpokladu, že jsou doplňkem základních poskytovaných úkonů (nikoli jako jediný požadovaný úkon) a v případě provozních možností společnosti.
 2. Nezajišťujeme zdravotní péči. Nejsme oprávněni dávkovat a podávat léky, aplikovat inzulín apod. V těchto úkonech poskytujeme pouze dohled.
 3. V případě, že překročíte 80 hodin péče v jednom kalendářním měsíci, dochází ke snížení hodinové částky za každý úkon na částku 135 Kč za hodinu.