Pražská 231/184,
500 04 Hradec Králové 4

+420 603 220 240
info@domacipecehk.cz

 

Veřejný závazek

 

Název služby: Pečovatelská služba

Adresa sídla poskytovatele: Pražská třída 231/ 184, 500  04 Hradec Králové 4
Právní forma: obecně prospěšná společnost
IČO: 024 05 661        

Ředitelka společnosti: Bc. Hana Pekárková, mobil: 603 468 700
Předseda správní rady: Aluna Bártová

Předseda dozorčí rady: Mgr. Hana Kuchyňková Palizová

Provozní doba: 7 dní v týdnu ve vymezeném čase od 6:00 hod. do 21:00 hod. (včetně svátků) dle potřeby uživatelů
Kapacita služby: okamžitá kapacita terénní služby je naplněna 18 uživateli.

Forma poskytování: terénní

 

Kontakty:
Telefon: 495 533 537          Mobil: 603 468 700
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Webové stránky: www.domacipecehk.cz
Sociální pracovníci: mobil: 603 555 833, 734 150 700

 

 

Pracoviště pečovatelské péče, o.p.s. poskytuje pečovatelskou službu osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba je poskytována terénní formou ve vymezeném čase v přirozeném sociálním prostředí uživatele na území okresu Hradec Králové bez omezení věku.

Posláním Pracoviště pečovatelské péče je zabezpečit uživatelům praktickou pomoc vedoucí k možnosti co nejdelšího setrvání ve svém prostředí. Individuálně sestavený komplex služeb je poskytován v domácnostech uživatelů, což velmi pozitivně působí na jejich zdravotní i psychický stav.

Cílem služby je podpořit uživatele v zachování jejich běžného způsobu života, pomoci jim zvládnout pobyt ve svých domácnostech, zajistit základní životní potřeby a přispět k zachování sociálních kontaktů uživatelů s rodinou nebo přáteli. Prostřednictvím pečovatelské služby oddálit nutnost ústavní péče.

 

 

 

Cílová skupina uživatelů:

 • Senioři, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení a jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.
 • Osoby s chronickým, kombinovaným, mentálním nebo tělesným postižením, kteří mají sníženu soběstačnost z důvodu zhoršeného zdravotního stavu a jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.
 • Věková struktura: bez omezení věku.

Službu nelze poskytnout:

 • osobě žádající o službu, kterou Pracoviště pečovatelské péče, o.p.s. neposkytuje;
 • osobě nepatřící do cílové skupiny;
 • v případě naplněné kapacity;
 • osobě, které byla vypovězena Smlouva v době kratší než 6 měsíců z důvodu porušování povinností vyplývající z podpisu Smlouvy;
 • osobě, která nevyužívá více jak 6 měsíců po sobě jdoucích služby dle Smlouvy.

Zásady poskytování služby Pracovištěm pečovatelské služby, o.p.s.:

 • Princip rovnosti – dodržujeme rovný přístup k uživatelům bez ohledu na jejich způsob života, postižení, původ, víru, věk, pohlaví, sexuální orientaci, náboženské a politické vyznání, bez ohledu na majetkové a společenské poměry.
 • Princip partnerství – klient je rovnocenným partnerem našeho pracovního týmu.
 • Princip respektování a podpora vlastního rozhodování – pracovníci respektují uplatnění vlastní vůle klienta a jeho vlastní rozhodování, v každé situaci jednají s respektem a úctou.
 • Princip individuality – každému klientovi poskytujeme služby na základě jeho cílů a individuálního plánu, tyto cíle a plány jsou průběžně revidovány dle aktuální situace klienta.
 • Princip vytváření domácí a příjemné atmosféry – pracovníci se snaží o to, aby vytvářeli takové prostředí, které je podobné běžnému domácímu prostředí.
 • Princip komplexnosti – naše služby na sebe navazují tak, aby mohly být plynule zabezpečeny potřeby klienta. V rámci provázanosti všech služeb společnosti lze pružně reagovat na aktuální potřeby klientů.
 • Princip nezávislosti a autonomie – vedeme uživatele služeb k udržení nebo obnovení nezávislosti na poskytované sužbě. Vedeme klienty k přijímání vlastních rozhodnutí o svém životním stylu.
 • Princip integrace – poskytované této sociální služby pomáhá lidem předcházet sociálnímu vyloučení a pomáhají lidem udržet si své místo ve společnosti.
 • Princip týmové spolupráce – komplexní a smysluplné poskytování péče je zajištěno týmem pracovníků, kteří jsou vzájemně zastupitelní a kteří jsou efektivně řízení z jednoho místa v rámci střediska, případně v rámci okresu.
 • Princip informování – organizace transparentně informuje o poskytovaných službách prostřednictvím dostupných informačních zdrojů (webové stránky, letáky, společenské akce, dny otevřených dveří, informace v mediích). Spolupracujeme s odbornou a laickou veřejností.
 • Princip bezpečí – služby poskytujeme tak, aby v klientovi nevyvolávaly pocit nejistoty a nebezpečí. Velký důraz je kladen na ochranu osobních a citlivých údajů klienta.
 • Princip kvality – poskytovaná služba vychází ze standardů kvality a je pravidelně monitorována, aby kvalita služeb dosahovala požadované úrovně.
 • Princip mlčenlivosti – všichni pracovníci společnosti podepisují Prohlášení o mlčenlivosti, které klientům zaručuje ochranu před jakýmkoli únikem informací (o klientovi a poskytované službě) ze společnosti.
 • Princip svobody pohybu – při poskytování sociální služby nelze používat opatření omezující pohyb osob, s výjimkou případů přímého ohrožení jejich zdraví a života.

 

Rozsah poskytovaných služeb je definován zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.  Zákonem stanovené základní činnosti a naplnění oblastí potřeb:

 • Základní sociální poradenství je zaměřeno na osoby, které se dostaly do nepříznivé sociální situace a potřebují se zorientovat v možnostech, jak tento stav řešit. Základní sociální poradenství je poskytováno zdarma.
 • Rozsah úkonů péče:
 1. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (např. oblékání, obouvání, celková úprava vzhledu, samostatný pohyb);
 2. pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu (např. denní hygiena, mytí a koupání, výkon fyziologické potřeby);
 3. poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy (např. příprava a podání jídla, pití, přijímání stravy, dovoz stravy);
 4. pomoc při zajištění chodu domácnosti (např. úklid a údržba domácnosti, péče o oblečení, boty, udržování tepelného pohodlí, obsluha spotřebičů, nakládání s odpady);
 5. zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (např. podpora v navazování a udržování přátelských, sousedských a jiných společenských vztahů, podpora při orientaci, komunikaci, využívání běžných veřejných služeb).

Tyto služby se poskytují za úhradu, mimo výjimky uvedené v § 75 odst. 2 zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Fakultativní služby:

 • nenahrazují běžně dostupné veřejné služby;
 • souvisejí s poskytováním služeb registrované pečovatelské služby;
 • jsou poskytovány pouze uživatelům, kteří mají s Pracovištěm pečovatelské péče, o.p.s. uzavřenu smlouvou na základní činnosti.

Fakultativní činnosti se poskytují za úhradu dle schváleného ceníku úhrad pečovatelské služby a jsou poskytovány po dohodě s ohledem na provozní a personální možnosti poskytovatele.

Základní fakultativní (nepovinné) úkony:

 • dohled nad dospělým uživatelem v případě nepřítomnosti osoby blízké;
 • kontrola užívání léků;
 • doprava vozidlem Pracoviště pečovatelské péče, o.p.s. k zajištění úkonů dle potřeb uživatele a zpět.

Součástí poskytovaných služeb je i tvorba tzv. individuálního plánu osoby. Individuální osobní plán zahrnuje plánování průběhu poskytované sociální služby podle osobních cílů, potřeb a schopností osoby, které je pečovatelská služba poskytována a je sestavován sociálním – terénním pracovníkem poskytovatele za účasti uživatele, je-li to možné s ohledem na její zdravotní stav a druh poskytované sociální služby, nebo za účasti jeho zákonného zástupce. 

  

Platnost: od 1.7.2023