Pražská 231/184,
500 04 Hradec Králové 4

+420 603 220 240
info@domacipecehk.cz

Poslání, cíl a zásady služby

Posláním Pracoviště pečovatelské péče je zabezpečit uživatelům praktickou pomoc vedoucí k možnosti co nejdelšího setrvání ve svém prostředí. Individuálně sestavený komplex služeb je poskytován v domácnostech uživatelů, což velmi pozitivně působí na jejich zdravotní i psychický stav.

Cílem služby je podpořit uživatele v zachování jejich běžného způsobu života, pomoci jim zvládnout pobyt ve svých domácnostech, zajistit základní životní potřeby a přispět k zachování sociálních kontaktů uživatelů s rodinou nebo přáteli. Prostřednictvím pečovatelské služby oddálit nutnost ústavní péče.

 

Krátkodobé cíle pro r. 2023 - 2024

 • zvyšovat odbornost a praktické dovednosti všech pracovníků v přímé i nepřímé péči;
 • aktualizovat Standardy kvality sociálních služeb;
 • hledat další finanční zdroje ke stabilizaci společnosti
 • zefektivnit plánování služeb pracovníků pomocí elektronického nástroje
 • stabilizovat pracovní tým, zajistit dostatek pracovníků pro pokrytí služby
 • rozšířit vozový park
 • aktualizovat webové stránky

Dlouhodobé cíle do r. 2028

 • poskytovat pečovatelské služby skutečně potřebným osobám, tj. těm, kteří jsou nesoběstační a za větší spolupráce a podpory rodin se o ně postarat tak, aby co nejdéle mohli zůstat v jejich domácím prostředí při zachování kvality života;
 • flexibilně reagovat na potřeby občanů o rozšíření a dostupnosti sociálních služeb a tím naplňovat cíle a poslání služeb;
 • zvýšení prostředků na mzdy s ohledem na aktuální finanční možnosti společnosti;
 • zajistit dostatečné materiální vybavení pro kvalitní poskytování sociálních služeb s ohledem na finanční možnosti společnosti.
 • zvýšit dostupnost naší služby i ve vzdálenějších obcích ORP Hradec Králové, Pardubice

 

Zásady poskytování služby Pracovištěm pečovatelské služby, o.p.s.:

 • Princip rovnosti – dodržujeme rovný přístup k uživatelům bez ohledu na jejich způsob života, postižení, původ, víru, věk, pohlaví, sexuální orientaci, náboženské a politické vyznání, bez ohledu na majetkové a společenské poměry.
 • Princip partnerství – klient je rovnocenným partnerem našeho pracovního týmu.
 • Princip respektování a podpora vlastního rozhodování – pracovníci respektují uplatnění vlastní vůle klienta a jeho vlastní rozhodování, v každé situaci jednají s respektem a úctou.
 • Princip individuality – každému klientovi poskytujeme služby na základě jeho cílů a individuálního plánu, tyto cíle a plány jsou průběžně revidovány dle aktuální situace klienta.
 • Princip vytváření domácí a příjemné atmosféry – pracovníci se snaží o to, aby vytvářeli takové prostředí, které je podobné běžnému domácímu prostředí.
 • Princip komplexnosti – naše služby na sebe navazují tak, aby mohly být plynule zabezpečeny potřeby klienta. V rámci provázanosti všech služeb společnosti lze pružně reagovat na aktuální potřeby klientů.
 • Princip nezávislosti a autonomie – vedeme uživatele služeb k udržení nebo obnovení nezávislosti na poskytované sužbě. Vedeme klienty k přijímání vlastních rozhodnutí o svém životním stylu.
 • Princip integrace – poskytované této sociální služby pomáhá lidem předcházet sociálnímu vyloučení a pomáhají lidem udržet si své místo ve společnosti.
 • Princip týmové spolupráce – komplexní a smysluplné poskytování péče je zajištěno týmem pracovníků, kteří jsou vzájemně zastupitelní a kteří jsou efektivně řízení z jednoho místa v rámci střediska, případně v rámci okresu.
 • Princip informování – organizace transparentně informuje o poskytovaných službách prostřednictvím dostupných informačních zdrojů (webové stránky, letáky, společenské akce, dny otevřených dveří, informace v mediích). Spolupracujeme s odbornou a laickou veřejností.
 • Princip bezpečí – služby poskytujeme tak, aby v klientovi nevyvolávaly pocit nejistoty a nebezpečí. Velký důraz je kladen na ochranu osobních a citlivých údajů klienta.
 • Princip kvality – poskytovaná služba vychází ze standardů kvality a je pravidelně monitorována, aby kvalita služeb dosahovala požadované úrovně.
 • Princip mlčenlivosti – všichni pracovníci společnosti podepisují Prohlášení o mlčenlivosti, které klientům zaručuje ochranu před jakýmkoli únikem informací (o klientovi a poskytované službě) ze společnosti.
 • Princip svobody pohybu – při poskytování sociální služby nelze používat opatření omezující pohyb osob, s výjimkou případů přímého ohrožení jejich zdraví a života.